top of page

Usa-lang-kagutlo Meditation Commentaries

Kadaghanan karon nanimuyo nga nagkapuliki tungod sa kadaghang mga buluhaton nga miulipon sa atong kinabuhi. Kadaghanan kanato nag-atubang matag adlaw og mga hagit nga maoy hinungdan sa kabug-at ug kapiot sa atong gibati, nagsuyop sa atong enerhiya, ug nakapaluya kanato. Apan, usa ka gutlo lang ang gikinahanglan aron matin-awan ang atong hunahuna. Usa ka gutlo, ug  maangkon mo na ang kalinaw sa hunahuna. Usa ka gutlo nga pagpaminaw sa tawag sa imong kasingkasing.

 

Gidapit ang tanan sa Usa-lang-Kagutlo! Kini usa ka hinan-ay nga tulumanon sa pagpamalandong nga makatabang pagbalik sa kalinaw sa hunahuna, makapadugang sa ka-epektibo sa imong konsentrasyon, makapalantip sa imong salabutan, ug mohulip sa kabaskug sa imong kalag. Kon himuon kini nga makanunayon sa matag adlaw, ang Usa-lang-Kagutlo makatabang aron ikaw adunay mas positibong panglantaw sa imong kinabuhi.

 

Ang Usa-lang-Kagutlo nga programa nagdalit og nagkalainlaing tag-usa ka gutlo lamang nga giniyahang pamalandong ug mga pagbansay-bansay nga puede himuon bisan asa ug unsang higayon.

 

Aduna kini pito ka tema. Puede ka magsugod kon asa ang tukma alang kanimo.  Makamugna ka og kaugalingon nimong programa nga Usa-lang-Kagutlo, sa makadaghan sulod sa usa ka adlaw!

 

• Pagpahumpay – pagpagaan sa lawas ug hunahuna

• Pagtutok – pagpunting sa hunahuna

• Paghanduraw – paabtik sa hunahuna

• Pagpamalandong – pag-ila sa kaugalingon

• Pagpakahilom – pagkab-ot sa kalinaw sa kaugalingon

• Pag-inambitay – paghimo og kalamboan

• Pakigdugtong -  pagbag-o  sa kaugalingon

 

Dali! Sugdan nato sa pagpa-relax sa lawas ug hunahuna.    

 

  

Pagkaharuhay pagpagaan sa lawas ug hunahuna

 

1. Pagpahumpay

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Haruhay ako nga naglingkod, 

Nagpagaan sa akong kalawasan

Hinay-hinay’ng gikalimtan nako ang mga kabalaka ug gibuhian ang gibating kahugot sa akong galamhan

Ang akong pagtagad gipunting sa sentrong bahin sa akong alimpatakan

Daklit gibalik-lantaw nako ang hulagway  sa akong panumdoman

Ang nagdagan nga hunahuna inanay’ng mikalma…mihilom, mihunong.

Dungan sa gibating kahumpay sa lawas ug hunahuna

Mibalik ako sa kasamtangan.

 

2. Pagpakalma sa Hunahuna

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Milingkod... nagpaharuhay…

Gidapit ang tibuok kong gibati nga mahupay

Ilhon ko nga higala ang akong hunahuna

Hatagan ko’g bili ang iyang kahago

Buot ko nga papahulayon, ibalik ang pagkamalinawon

Gihanduraw nako nga tinak-opan ang mga agianan ning mga pagbati

Ug hinayhinay… mikalma ang akong hunahuna…mitin-aw ang akong panumdoman. . . 

Sa makadiyot, mihunong ang tanan...

Gawasnon ang akong galamhan...   nagpahulay...

Karon, mibalik ako nga may katin-awan.

 

3. Pag-ginhawa sa Hilom

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Sa daklit, ang akong pagtagad gipunting sa akong gininhawa.

Sa pag hanggab ko’g hangin,

Gitapok nako ang tanang mga kabalaka ug kahigwaos

Ug sa akong pagbuga,  gihuyop ko sa kalimot ang tanan!

Usob, mihingos ako, dungan sa pagsuyop sa mga malinawon ug mahupayong panghunahuna

Dayon, sa akong pagginhawa,

Gipakuyanap ko kini nga pamalandong sa tibuok kalawasan.

Migaan ang akong paminaw ug nahimong gawasnon ang akong panghunahuna.  

Pagtutok pagpunting sa hunahuna

 

1. Pagpunting sa Hunahuna

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Diha sa kahilom, milingkod ako ug namalandong sa akong palibot

Gipunting ang hunahuna sa usa ka butang nga anaa sa akong atubangan

Gihupong ko ang akong kahimatngon niini nga butang

Gipahunong ko ang paglayaw-layaw sa akong hunahuna;

Pinaagi sa paggunit sa maong butang diha sa akong kaamgohan.

Bisan kun dunay naghamok, wala ako nagpasamok

Sa inanay gibalik nako ang akong pagtagad didto sa maong butang

Natino ko ang usa ka hiyas niini

Ug dinhi gidapit ang tibuok ko nga pagtagad

Gihuptan ko kini nga hunahuna.

 

2. Maamomahong Pagkaon

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Akong kahimatngon gipunting sa akong ginakaon…

Gitan-aw nako sa kinatibuk-an, 

Gitilawan nako ug gikaon sa hinay-hinay. . . 

Tugob sa kahibalo nga dunay enerhiya ug bitamina

Nga sa lawas nakasustenir, napakabaskog.

Igmat nga panilaw nakadugang sa kalipay

Mapasalamaton sa nadawat nga pag-amoma sa lawas ug salabutan.

 

3. Positibong Panglantaw

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Namalandong ako

Unsang pamaagi nga mahimong positibo

ang mga butang nga morag negatibo.

Gipautwas ko tanang hunahunang way klaro

aron mogaan ang akong paminaw

Miharuhay tuod ang akong pagbati. . . 

Gipunting ko sa positibo ang akong panglantaw.

Gipakasama ko nga ang problema daw usa lamang ka hagit,

Ang kasaypanan, giisip nga kahigayonan sa pagkat-on.

Gibag-o nako ang panglantaw nga mahimong tinuod ug klaro...

Ang akong adlaw aduna dakong kabag-ohan.

 

 

Paghanduraw pagpaabtik sa hunahuna

 

1. Paniglayo

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Sa akong hunahuna nagahanduraw nga

nagasakay ako sa de-makinaryang balon (hot air balloon)

Ang balon hinahinay nga mikayab pataas

Ug sa pagdungaw ko sa ubos,

Nakita ko nga usa ka talan-awon ang akong kinabuhi. . . .

Diin ang mga problema daw migamay, ug sayon ra.

Gipahimuslan ko ang kahigayonan nga magpakahilom.

Magmalinawon. Ang akong hunahuna papahulayon.

Sa hinayhinay, mipaubos ang gisakyan’g  balon

Ug sa akong pagbalik sa kamatuoran, aduna nay kalma ug malinawong kaamgohan.

 

2. Sa Kakahoyan

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Naghanduraw. . . nga misubay ko sa usa ka dalan

Naghatod kanako padulong sa kakahoyan

Tag-as nga mga kahoy akong nakit-an

Mga lunhawng sagbot naghanig sa yuta nga akong gilakwan

Ubos sa landong, ang kahayahay nakapabugnaw sa akong balatian

Madungog ko ang kahilom.

Sa akong paghangad, ang bidlisiw sa adlaw midan-ag sa akong nawong

Naghatag kahayag lagbas sa kakahoyan

Mituhop kanako ang kainit 

Nakadugang kusog sa akong galamhan.

 

3.    Paglunga

 

Usa-lang-Kagutlo . . . 

Naghunahuna nga nagatindog daplin sa usa ka suba

Galantaw sa agos sa tubig

Namatikdan ko ang mga isda  nga nagsaoy-saoy sa mga lirio,

Ug sa haduol adunay gamay’ng baroto.

Ang baroto wala nakahigot ug nagpaanod-anod

Gilayon nakahukom nga sa baroto ibutang

Ang tanang kaguol, kahadlok, ug mga kabalaka sa kinabuhi

Dayon gitulod palayo kanako ang baroto

Gitan-aw ko kining baroto ngadto sa unahan

Gibati ko ang kagaan ug kasayon

Kaharuhay ug kamalinawon! 

Pagpamalandong pag-ila sa kaugalingon

 

1.  Kasegurohan

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Sama sa usa ka pawikan

Mipasalipod ko ug misalig sa akong kinahiladman

Nasinati ko ang kalibotan nga layo sa kasamok ug kakuyaw

Gibati ko ang kasegurohan, nga ako gipanalipdan

Tungod kay nahibalo sa tinuoray kon kinsa ako

Kon unsa ka bililhon ang akong kaugalingon

Walay makapahimulos kanako…

Mihinayhinay kog balik sa kasamtangan.

2.  Katin-awan

     

     Usa-lang-Kagutlo... 

     Gipunting sa  kinahiladman ang akong pagtagad

     Gipanid-an ko sa hilom ang akong mga hunahuna

     Matag hunahuna nasusama’g kisaw 

     Diha sa dagway sa usa ka hapsay nga danaw.

     Gipahinumdoman ko ang akong kaugalingon...

     Nahisama ako sa usa ka lalom ug malinawon nga danaw

     Kon hilom ang akong hunahuna

     Kalmado usab ang tibuok galamhan,

     Kon hinlo ang akong hunahuna

     Mobalik kanako ang malinawong kinaiya

     Modagayday kini nga kalinaw ngadto sa akong kinabuhi.

 

3.   Punting

 

     Usa-lang-Kagutlo... Sa hinayhinay, akong gibalhin gikan sa gawas ang akong pagtagad

     Akong gipunting pasulod dinhi lamang sa kaugalingon

     Diha sa punto taliwala sa akong agtang

     Dapit sa hataas nga bahin, likod sa akong mga mata

     Punting sa usa ka punto sulod nako

     Nagtan-aw lagbas sa akong mga mata nga daw namintana

     Ako ang punto sa kahimatngon nga nagatan-aw gikan sa sulod

     Ngadto sa gawas, diha sa kalibotan

     Ako ang punto sa kahimatngon ug katin-awan

     Hilom ug gamhanan.

 

Kahilom pagkab-ot og kalinaw sa kaugalingon

 

1. Kinaiyahang Dan-ag

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Nagpahulay... nagpahayahay.

Sa dihadiha nakamatngon nga adunay kinaiyanhong kadan-ag

Sa tinagsa, gihanduraw ko ang isig ka hunahuna

Gitagik ko kini sumpay sa kadan-ag sa kahibalo

Gihubot gikan sa akong kinahiladman ang gahom sa pagkamalinawon ug ang kahayag sa gugma

Ang akong hunahuna mapuangoron ug mapinasayloon.

Mapailubon. Masinabtanon.

 

2. Matinud-anon

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Kintahay usa ako ka aktor

Human sa usa ka adlawng pag-inartista

Ang tabil gisera na

Ug nanaog ako gikan sa entablado.

Gikan sa nagkalain-laing papel nga akong gidala

Puno sa kulba-hinam, puno sa drama,

Hangtod sa panahon nga mibalik sa kamatuoran

Kon kinsa gayud ako.

Kinsa ang naa sulod nako. . .

(Walay timik ug nagpakahilom) 

Gipalanog ko pa gayud ang kahilom

Dunay gahom ang kahilom sulod sa akong kinahiladman.

 

3. Ang Katahom sa Pagpakahilom

 

Usa-lang-Kagutlo . . . 

Ako mihunong ug naniid

Unsa kining luna taliwala sa akong matag hunahuna 

Akong gipuy-an kining luna sa akong kahimatngon 

Hangtod nalukop ko kini

Gibati ang gahom luyo sa matag hunahuna

Mao kini ang gahom sa kahimatngon

Mao kini ang kusog  gikan sa akong kahiladman

Naila nako ang gahom sa akong kinabuhi.

 

 

Pag-inambitay pagpatunhay og kabag-ohan

 

1. Panahon sa Kalinaw

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Ang kalinaw akong higala

Gahom niya akong giila

Matag tipik... matag gutlo

Nagmugna ako’g kahigayonan sa        kalinaw

Gibisbis ko sa tibuok kalibotan

Nagtandog sa mga kasingkasing

Nagpasilaab sa paglaom

Nakighiusa ako sa tibuok kalibotan

Sa pagpa-ambit nga adunay mga kahigayonan sa kalinaw.

 

2. Positibong Gahom

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Mora ko’g incenso

Makapahumpay ang giluwatan nako nga kahumot

Mohatod og malinawong panghunahuna…bug-os nga pagbati

Ang kahumot nagliyo-liyo sa hangin,

Natuyok-tuyok, nagpaibabaw

Nangalimyo sa palibot, nagpagaan sa kahimtang

Nakapaharuhay... nakapasayon

Nagdala og kaayohan sa tanan.

 

3. Nagdan-ag

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Naghinuktok ko... 

Akong gihanduraw nga ako usa ka parola

Lig-on... di matarog... malungtaron…

Gipadan-ag ko ang akong kahayag sa tanang direksiyon

Nag-iwag sa dalan alang sa uban

Gipakaylap ko ang kahayag sa gugma, kalinaw ug kalipay

Gihatagan nakog gahom ang katawhan diha sa ilang pagpanaw.

Pakigdugtong Pagbag-o sa Kaugalingon

 

1.   Pagpalig-on

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Hunong sa lihok... walay timik

Gihinumdom nako ang kalinaw sa akong kaugalingon

Sa akong panumdoman, nakita ko ang punto

Nga adunayng masilakon ug bulawanong kahayag

Nakigdugtong ko...

Bug-os nga enerhiya mikanat sa akong galamhan

Mibalik ang akong  kabaskog ug  kalig-on

Nabati nako nga kining kahayag, kining gahom, ako.

Nakab-ot nako pag-usab,

Nasabtan ko ang kahingpitan sa akong pagkamao.

 

2. Tinubdan sa Kalinaw

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Gipunting nako ang akong hunahuna ngadto sa Tinubdan sa kalinaw

Ang bidlisiw sa kalinaw mikab-ot ug migakos kanako

Ang akong galamhan naglimin sa kahumpay

Kamalinawon, nag-amoma sa akong kaugalingon

Nag-alim, naghupay sa tibuok kong kalag

Ang tinubdan sa akong kinaiya mao ang kalinaw.

 

3. Gahom sa Gugma

 

Usa-lang-Kagutlo... 

Hinayng gisangpit nako ang gahom sa gugma

Pinaagi sa pag-abri sa akong kasingkasing ngadto Kaniya

Nasinati nako ang tunhay nga pakigdugtong uban sa Dios

Siya nga nagahumpay sa mga kasingkasing

Nabati nako ang gugma sa Dios... ang gugma sa pagdawat

Nakat-onan nako ang  pagdawat sa akong kaugalingon

Ang akong kasingkasing nahupay sa hingpit nga gugma

Hupong sa kapuangod, malumo ang kasingkasing

Nagpabilin ako nga bukas ug malahutayon

Andam sa pagpakig-ambit sa bug-os nga gugma.

Relaxation Music - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Click here to play relaxation music

Download a point of light you can use for meditation

bottom of page